به مدیریت منابع آب ایران خوش آمدید. / ثبت نام کنید / ورود
چهارشنبه، ۱۳ اسفند ۱۳۹۹,۰۴:۵۶

بیانیه پنجمین گردهمایی “دانش توسعه” ویژه معاونین طرح و توسعه بخش آب کشور

گردهمایی پنجم دانش توسعه 13پنجمین گردهمایی معاونین طرح و توسعه شرکت‌های آب منطقه‌ای کشور با رویکرد دانش توسعه در روز سه شنبه و چهارشنبه 11 و 12 خرداد ماه سال 1395 به میزبانی شرکت آب منطقه‌ای گلستان مطابق برنامه زمان بندی گردهمایی با ارائه تجربیات برگزار گردید.
در ابتدای جلسه مدیرعامل آب منطقه ای گلستان، پس از خیر مقدم گویی به حضار گزارشی از سیمای آب استان ارائه و سپس ریاست سازمان مدیریت وبرنامه ریزی استان درخصوص امکان تسریع درعملیات اجرایی طرحها با استفاده از ظرفیت های سرمایه گذاری بخش غیردولتی تاکید و برای همکاری لازم اعلام آمادگی کردند. در ادامه معاون طرح و توسعه گلستان گزارش مبسوطی از آخرین وضعیت طرحها ی توسعه شرکت آب منطقه ای ارائه نمودند.
سپس معاون طرح و توسعه شرکت مدیریت منابع آب ایران ضمن تشکر از میزبانی آب منطقه ای گلستان و ریاست سازمان مدیریت برنامه ریزی استان، اهداف برگزاری گردهمایی را یادآوری نمودند و خواستار همکاری آن سازمان درزمینه بکارگیری روشهای خلاقانه برای تامین مالی واجرای رحها گردیدند.
همچنین دو تن از معاونین طرح و توسعه شرکتهای آب منطقه ای گزارشی ازتجربیات موفق درحوزه آب استان مربوطه شان را ارائه نمودند. سپس آقای دکترعرب گزارشی از تجارب خود دراتباط با تغییراقلیم و تاثیرات آن بر وضعیت آبهای سطحی، دریاچه ها و تالابها و اقدامات انجام شده برای کاهش خسارات تغییراقلیم و یافته های خود در بازدیدهای اخیر از برخی کشورها ارائه کردند، و در ادامه اقدامات انجام گرفته توسط شرکت‌های آب منطقه‌ای جهت عملیاتی نمودن بندهای مختلف بیانیه چهارمین گردهمایی قرائت و مورد بررسی قرار گرفت که مجموعه موارد فوق درقالب CD دراختیار همکاران قرار می گیرد.
درپایان بندهای مختلف بیانیه پنجم گردهمایی "دانش توسعه"به شرح زیر مورد اجماع همکاران حاضر درگردهمایی قرار گرفته قرائت گردید:

1. ضرورت توجه به روش های تامین مالی و استفاده از سرمایه گذاری بخش های غیر دولتی به منظور تسریع دراجرای طرحهای توسعه منابع آب با هماهنگی سازمانهای ذیربط استانی مورد تاکید قرا ر گرفت.
2. ضرورت تدوین راهنمای جامع بیمه تمام خطر پیمانکاری برای طرحهای توسعه منابع آب مورد تاکید قرار گرفت. بدین منظور مقررگردید کار گروهی سه نفره از آقایان بیات ،اسدی، پورکاوه، جلالی ، موسوی، مقدم ، خالق پناه ازشرکتهای آب منطقه ای به محوریت آقای نیلچیان از آب منطقه ای تهران تشکیل و برای بررسی کلیه بیمه ها نامه های مورد نیاز طرحهای توسعه منابع آب اقدام و بقیه اعضاء همکاری لازم را باگروه مذکور بعمل آورده و نقطه نظرات مکتوب خویش را برای آب منطقه ای تهران ارسال نمایند.
3. دعوت از متخصصی برای معرفی قراردادهای تیپ سرمایه‌گذاری بخش غیردولتی(ppp) به ‌روش BOT,BOO و غیره درگردهمایی معاونین طرح و توسعه مورد تاکید قرار گرفت.
4. جهت شفاف سازی دایره اختیارات و انتظارات سازمان های بازرسی در بخش آب، از سازمان مطبوع نماینده ای برای شرکت در یکی از گردهمایی ها جهت سخنرانی دعوت گردد.
5. ارزیابی واقعی بینانه‌تر، مشاوران و پیمانکاران طرحهای توسعه منابع آب توسط شرکتهای آب منطقه ای، با توجه به اهمیت موضوع مورد تاکید قرار گرفت.
6. ضرورت دقت و پایش مستمرخدمات مشاوره ای درتمام مراحل مطالعات طرحهای توسعه منابع آب، در چهارچوب بخشنامه های مربوطه، جهت پرپار نمودن آن و اجتناب از مشکلات بعدی در مرحله اجرای طرحها مورد تاکید قرارگرفت .
7. مقررگردید گزارش توجیهی منطبق بر ضوابط و مقررات مدیریت خدمات کشور برای برقراری امتیاز همترازی برای نمایندگان مجری و مجریان طرح ها توسط آقای مومنی ازشرکت آب منطقه ای تهران تهیه و جهت اقدام بعدی به معاونت طرح وتوسعه شرکت مدیریت منابع آب ایران ارسال گردد.

در پایان کلیه شرکت کنندگان از شرکت آب منطقه‌ای گلستان بخاطر میزبانی با شکوه پنجمین گردهمایی "دانش توسعه" ویژه معاونین محترم طرح و توسعه شرکت‌های آب منطقه‌ای سراسر کشور تشکر نمودند.