به مدیریت منابع آب ایران خوش آمدید. / ثبت نام کنید / ورود
جمعه، ۳ اردیبهشت ۱۴۰۰,۲۱:۵۹

راهنمای بیمه‌های مهندسی

"تجربه اولین راه کسب دانش است و بهره مندی از سرمایه های دانشی نیروی انسانی مجرب هر سازمان، رمز برتری آن به شماره می‌رود". 

      با تکیه بر فرمایش گهربار پیامبر گرامی اسلامی مبنی بر اینکه؛ چهارچیز بر صاحبان خرد از امت من واجب است، شنیدن دانش، ثبت آن، انتشار آن و بکار بستن آن؛ معاونت طرح و توسعه این شرکت گردهمائی را با عنوان" دانش توسعه" بصورت فصلی برگزار می نماید که شرکت کنندگان در آن کلیه معاونین طرح و توسعه بخش آب کشور بوده و مخاطبین مباحث مطروحه در آن کلیه دست اندرکاران و  عوامل اجرائی طرحهای توسعه منابع آب کشور می باشند.

        با عنایت به اهمیت بیمه نمودن طرحهای در دست انجام، مدیریت صحیح طرحهای توسعه منابع آب در تمام طول دوره ساخت و نیز دوره بهره برداری و کاهش خطرات و ریسکهای مرتبط با اجا و بهره برداری از این نوع طرحها،  گونگی رفتار و واکنش به مخاطرات و عدم اطمینان ها در دوران مختلف پروژه، در چندین جلسه از گردهمائی های فصلی تجربیات همکاران محترم در این زمینه ارائه و ضمن بحث و تبادل نظر مقرر گردید تا بمنظور آشنائی هر چه بیشتر مدیران، کارشناسان و دست اندرکاران با جایگاه و مفاهیم بیمه و انتقال تجارب و ارائه روش کاربردی برای تهیه بیمه نامه و پوشش بیمه ای مناسب برای پروژه ها در راستای جبران خسارت وارده، دستورالعمل و راهنمای بیمه های مهندسی تهیه گردد.

دراین راستا پیش نویس راهنمای بیمه های مهندسی توسط یکی ازخبرگان بخش آب صنعت تهیه شد وضمن ارائه درگردهمائی مربوطه و اخذ نقطه نظرات کلیه معاونین محترم، درکارگروهی متشکل از سه نفر از معاونین محترم طرح وتوسعه شرکتهای آب منطقه ای با جزئیات بیشتر بررسی گردید و درنهایت به تأیید معاونت طرح و توسعه این شرکت رسید.

     بارزترین ویژگی این راهنما ، ارائه توضیحات کاربردی درباره بندهای مهم بیمه های مهندسی و تهیه فرم ها وجداول برای شناسائی خطرات هر پروژه و کمک به تصمیم گیرندگان برای انتخاب پوشش های بیمه ای مناسب و  مورد نیاز و نیز  فلوچارت تهیه بیمه نامه و دریافت خسارت می باشند.

    لذا به پیوست فایل الکترونیکی تهیه شده در 135 صفحه که هم قابل استفاده در طرحهای در حال ساخت و هم در حال بهره برداری می باشد جهت بهره برداری لازم ارسال میگردد.

     بدیهی است باتوجه به تنوع شرایط پروژه ها و طرحهای عمرانی و زیر بنائی بخش آب و نیز ویژگی بیمه نامه های مهندسی، کاربران می بایست ضمن توجه به شرایط هر پروژه نسبت به تهیه بیمه نامه مورد نیاز اقدام نمایند لذا توضیحات ارایه شده در این راهنما جنبه ارشادی داشته و مسئولیت تهیه بیمه نامه مناسب و دریافت خسارات احتمالی بر عهده بیمه گذاران خواهد بود.

راهنمای بیمه مهندسی راهنمای بیمه مهندسی