به مدیریت منابع آب ایران خوش آمدید. / ثبت نام کنید / ورود
جمعه، ۲۸ تیر ۱۳۹۸,۱۷:۰۳

گزارش

سد تنظیمی دز


موقعیت

استان: خوزستان
شهر: دزفول
محل سد: دزفول

اهداف

هدف:
آب قابل تنظیم سالانه: میلیون متر مکعب
ظرفیت اسمی نیروگاه: مگاوات

هیدرولوژی

حوضه اصلی: خلیج فارس و دریای عمان
حوضه فرعی: کارون بزرگ
نام رودخانه: دز

مشخصات سد

نوع سد: بتنی وزنی
طول تاج: ۱۳۶متر
ارتفاع از پی: ۲۳متر
ارتفاع از بستر: ۲۰متر
حجم بدنه سد: میلیون متر مکعب
حجم مخزن در نرمال: ۱۴میلیون متر مکعب
حجم مفید: میلیون متر مکعب

پیشرفت فیزیکی

کد مرحله: در دست بهره برداری
درصد پیشرفت: درصد
سال شروع: ۱۳۳۸سال
سال خاتمه: ۱۳۴۴سال

عوامل طرح

دستگاه اجرایی: آب و برق خوزستان
مشاور:
پیمانکار: