به مدیریت منابع آب ایران خوش آمدید. / ثبت نام کنید / ورود
سه شنبه، ۲۹ مرداد ۱۳۹۸,۲۲:۴۰

گزارش

سد ذاکر2


موقعیت

استان: زنجان
شهر: زنجان
محل سد: زنجان

اهداف

هدف:
آب قابل تنظیم سالانه: ۴/۸۰میلیون متر مکعب
ظرفیت اسمی نیروگاه: مگاوات

هیدرولوژی

حوضه اصلی: دریای خزر
حوضه فرعی: سفیدرود بزرگ
نام رودخانه: ذاکر

مشخصات سد

نوع سد: خاکی
طول تاج: ۸۰متر
ارتفاع از پی: ۲متر
ارتفاع از بستر: متر
حجم بدنه سد: میلیون متر مکعب
حجم مخزن در نرمال: ۷میلیون متر مکعب
حجم مفید: میلیون متر مکعب

پیشرفت فیزیکی

کد مرحله: در دست بهره برداری
درصد پیشرفت: درصد
سال شروع: ۱۳۷۴سال
سال خاتمه: ۱۳۷۵سال

عوامل طرح

دستگاه اجرایی: آب منطقه‏ای زنجان
مشاور:
پیمانکار: