به مدیریت منابع آب ایران خوش آمدید. / ثبت نام کنید / ورود
سه شنبه، ۲۹ مرداد ۱۳۹۸,۲۳:۳۴

گزارش

سد زرنان


موقعیت

استان: زنجان
شهر: زنجان
محل سد: زنجان

اهداف

هدف:
آب قابل تنظیم سالانه: ۱/۵۰میلیون متر مکعب
ظرفیت اسمی نیروگاه: مگاوات

هیدرولوژی

حوضه اصلی: دریای خزر
حوضه فرعی: سفیدرود بزرگ
نام رودخانه: زرنان

مشخصات سد

نوع سد: خاکی
طول تاج: ۲۲۰متر
ارتفاع از پی: ۸متر
ارتفاع از بستر: متر
حجم بدنه سد: میلیون متر مکعب
حجم مخزن در نرمال: ۲/۲۰میلیون متر مکعب
حجم مفید: میلیون متر مکعب

پیشرفت فیزیکی

کد مرحله: در دست بهره برداری
درصد پیشرفت: درصد
سال شروع: ۱۳۷۳سال
سال خاتمه: ۱۳۷۳سال

عوامل طرح

دستگاه اجرایی: آب منطقه‏ای زنجان
مشاور:
پیمانکار: