به مدیریت منابع آب ایران خوش آمدید. / ثبت نام کنید / ورود
شنبه، ۲۷ دی ۱۳۹۹,۱۷:۲۱

گزارش

سد آمند تبریز


موقعیت

استان: آذربایجان شرقی
شهر: تبریز
محل سد: تبریز

اهداف

هدف: تامین آب کشاورزی
آب قابل تنظیم سالانه: ۴میلیون متر مکعب
ظرفیت اسمی نیروگاه: مگاوات

هیدرولوژی

حوضه اصلی: ارومیه
حوضه فرعی: ارومیه
نام رودخانه: سینیخ چای (آجی چای)

مشخصات سد

نوع سد: خاکی غیر همگن
طول تاج: ۲۰۰متر
ارتفاع از پی: ۲۴متر
ارتفاع از بستر: ۱۸متر
حجم بدنه سد: ۰/۱۰میلیون متر مکعب
حجم مخزن در نرمال: ۲/۴۰میلیون متر مکعب
حجم مفید: ۲/۲۰میلیون متر مکعب

پیشرفت فیزیکی

کد مرحله: در دست بهره برداری
درصد پیشرفت: درصد
سال شروع: ۱۳۶۸سال
سال خاتمه: ۱۳۷۲سال

عوامل طرح

دستگاه اجرایی: جهاد کشاورزی
مشاور: جهاد کشاورزی
پیمانکار: شرکت ثابت