به مدیریت منابع آب ایران خوش آمدید. / ثبت نام کنید / ورود
سه شنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۹,۰۲:۳۲

گزارش

سد خنجین


موقعیت

استان: مرکزی
شهر: اراک
محل سد: اراک

اهداف

هدف: تامین آب کشاورزی
آب قابل تنظیم سالانه: ۰/۲۰میلیون متر مکعب
ظرفیت اسمی نیروگاه: مگاوات

هیدرولوژی

حوضه اصلی: مرکزی
حوضه فرعی: دریاچه نمک
نام رودخانه:

مشخصات سد

نوع سد: خاکی
طول تاج: ۴۵۰متر
ارتفاع از پی: ۲۱متر
ارتفاع از بستر: ۲۰متر
حجم بدنه سد: ۰/۲۵میلیون متر مکعب
حجم مخزن در نرمال: میلیون متر مکعب
حجم مفید: میلیون متر مکعب

پیشرفت فیزیکی

کد مرحله: در دست بهره برداری
درصد پیشرفت: درصد
سال شروع: ۱۳۷۲سال
سال خاتمه: ۱۳۷۳سال

عوامل طرح

دستگاه اجرایی: جهاد کشاورزی
مشاور: منابع آب و خاک
پیمانکار: آب و خاک