به مدیریت منابع آب ایران خوش آمدید. / ثبت نام کنید / ورود
سه شنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۹,۰۱:۰۶

گزارش

سد پاگدار


موقعیت

استان: خراسان رضوی
شهر: تربت حیدریه
محل سد: تربت حیدریه

اهداف

هدف: تامین آب کشاورزی، تغذیه مصنوعی و کنترل سیلاب
آب قابل تنظیم سالانه: میلیون متر مکعب
ظرفیت اسمی نیروگاه: مگاوات

هیدرولوژی

حوضه اصلی: مرکزی
حوضه فرعی: کویر مرکزی
نام رودخانه: پاگدار

مشخصات سد

نوع سد: خاکی همگن
طول تاج: ۱۶۰متر
ارتفاع از پی: ۱۶متر
ارتفاع از بستر: ۱۲متر
حجم بدنه سد: میلیون متر مکعب
حجم مخزن در نرمال: ۰/۳۰میلیون متر مکعب
حجم مفید: میلیون متر مکعب

پیشرفت فیزیکی

کد مرحله: در دست بهره برداری
درصد پیشرفت: درصد
سال شروع: ۱۳۶۴سال
سال خاتمه: ۱۳۶۵سال

عوامل طرح

دستگاه اجرایی: جهاد کشاورزی
مشاور: جهاد کشاورزی
پیمانکار: جهاد کشاورزی