به مدیریت منابع آب ایران خوش آمدید. / ثبت نام کنید / ورود
سه شنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۹,۰۱:۰۹

گزارش

سد پاگدار ساردوئیه


موقعیت

استان: کرمان
شهر: جیرفت
محل سد: جیرفت، بخش ساردوئیه

اهداف

هدف: تامین آب کشاورزی
آب قابل تنظیم سالانه: ۰/۳۷میلیون متر مکعب
ظرفیت اسمی نیروگاه: مگاوات

هیدرولوژی

حوضه اصلی: مرکزی
حوضه فرعی: هامون جازموریان
نام رودخانه: پاگدار

مشخصات سد

نوع سد: خاکی همگن
طول تاج: ۲۸۷متر
ارتفاع از پی: ۱۷متر
ارتفاع از بستر: ۱۴متر
حجم بدنه سد: ۰/۱۶میلیون متر مکعب
حجم مخزن در نرمال: ۰/۴۰میلیون متر مکعب
حجم مفید: ۰/۳۷میلیون متر مکعب

پیشرفت فیزیکی

کد مرحله: در دست مطالعه (مرحله اول)
درصد پیشرفت: ۱۰۰درصد
سال شروع: ۱۳۷۶سال
سال خاتمه: ۱۳۷۸سال

عوامل طرح

دستگاه اجرایی: جهاد کشاورزی
مشاور:
پیمانکار: