به مدیریت منابع آب ایران خوش آمدید. / ثبت نام کنید / ورود
سه شنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۹,۰۱:۲۵

گزارش

سد پارسل11 (بنگستان)


موقعیت

استان: خوزستان
شهر: رامهرمز
محل سد: رامهرمز

اهداف

هدف: تامین آب کشاورزی، تغذیه مصنوعی و کنترل سیلاب
آب قابل تنظیم سالانه: میلیون متر مکعب
ظرفیت اسمی نیروگاه: مگاوات

هیدرولوژی

حوضه اصلی: خلیج فارس و دریای عمان
حوضه فرعی: جراحی زهره
نام رودخانه: آبراهه پارسل ۱۱

مشخصات سد

نوع سد: خاکی همگن
طول تاج: ۱۶۰متر
ارتفاع از پی: ۱۴متر
ارتفاع از بستر: ۱۲متر
حجم بدنه سد: ۰/۰۲میلیون متر مکعب
حجم مخزن در نرمال: ۰/۲۸میلیون متر مکعب
حجم مفید: میلیون متر مکعب

پیشرفت فیزیکی

کد مرحله: در دست بهره برداری
درصد پیشرفت: درصد
سال شروع: ۱۳۷۸سال
سال خاتمه: ۱۳۷۸سال

عوامل طرح

دستگاه اجرایی: جهاد کشاورزی
مشاور:
پیمانکار: جهاد نصر