به مدیریت منابع آب ایران خوش آمدید. / ثبت نام کنید / ورود
سه شنبه، ۲۹ مرداد ۱۳۹۸,۲۳:۲۶

گزارش

سد تلخاب


موقعیت

استان: زنجان
شهر: زنجان
محل سد: زنجان، روستای تلخاب

اهداف

هدف: تامین آب کشاورزی
آب قابل تنظیم سالانه: ۰/۹۵میلیون متر مکعب
ظرفیت اسمی نیروگاه: مگاوات

هیدرولوژی

حوضه اصلی: دریای خزر
حوضه فرعی: سفیدرود بزرگ
نام رودخانه: تلخاب

مشخصات سد

نوع سد: خاکی غیر همگن
طول تاج: ۱۵۰متر
ارتفاع از پی: ۲۰متر
ارتفاع از بستر: ۱۵متر
حجم بدنه سد: ۰/۰۹میلیون متر مکعب
حجم مخزن در نرمال: ۰/۴۸میلیون متر مکعب
حجم مفید: میلیون متر مکعب

پیشرفت فیزیکی

کد مرحله: در دست بهره برداری
درصد پیشرفت: درصد
سال شروع: ۱۳۷۸سال
سال خاتمه: ۱۳۸۰سال

عوامل طرح

دستگاه اجرایی: جهاد کشاورزی
مشاور: جهاد کشاورزی
پیمانکار: جهاد نصر