به مدیریت منابع آب ایران خوش آمدید. / ثبت نام کنید / ورود
سه شنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۹,۰۱:۳۹

گزارش

سد پرسپانج


موقعیت

استان: قزوین
شهر: بوئین زهرا
محل سد: بوئین زهرا

اهداف

هدف: تامین آب کشاورزی
آب قابل تنظیم سالانه: ۱میلیون متر مکعب
ظرفیت اسمی نیروگاه: مگاوات

هیدرولوژی

حوضه اصلی: مرکزی
حوضه فرعی: دریاچه نمک
نام رودخانه: پرسپانج

مشخصات سد

نوع سد: خاکی با هسته رسی
طول تاج: ۲۰۰متر
ارتفاع از پی: ۱۸متر
ارتفاع از بستر: ۱۷متر
حجم بدنه سد: میلیون متر مکعب
حجم مخزن در نرمال: ۰/۹۰میلیون متر مکعب
حجم مفید: ۰/۶۰میلیون متر مکعب

پیشرفت فیزیکی

کد مرحله: در دست بهره برداری
درصد پیشرفت: درصد
سال شروع: سال
سال خاتمه: ۱۳۶۵سال

عوامل طرح

دستگاه اجرایی: جهاد کشاورزی
مشاور: طرح اندیشان پارسیان
پیمانکار: آژند ایستا