به مدیریت منابع آب ایران خوش آمدید. / ثبت نام کنید / ورود
سه شنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۹,۰۱:۴۴

گزارش

سد پساوه تایباد


موقعیت

استان: خراسان رضوی
شهر: تایباد
محل سد: تایباد

اهداف

هدف: تامین آب کشاورزی، تغذیه مصنوعی و کنترل سیلاب
آب قابل تنظیم سالانه: ۱میلیون متر مکعب
ظرفیت اسمی نیروگاه: مگاوات

هیدرولوژی

حوضه اصلی: هامون
حوضه فرعی: پترگان خواف
نام رودخانه: پساوه

مشخصات سد

نوع سد: خاکی همگن
طول تاج: ۲۶۹متر
ارتفاع از پی: ۲۶متر
ارتفاع از بستر: ۲۰متر
حجم بدنه سد: ۰/۳۰میلیون متر مکعب
حجم مخزن در نرمال: ۲میلیون متر مکعب
حجم مفید: ۱/۵۰میلیون متر مکعب

پیشرفت فیزیکی

کد مرحله: در دست بهره برداری
درصد پیشرفت: درصد
سال شروع: ۱۳۷۲سال
سال خاتمه: ۱۳۷۴سال

عوامل طرح

دستگاه اجرایی: جهاد کشاورزی
مشاور: آب و خاک خراسان
پیمانکار: آب و خاک قدس رضوی