به مدیریت منابع آب ایران خوش آمدید. / ثبت نام کنید / ورود
سه شنبه، ۲۹ مرداد ۱۳۹۸,۲۳:۲۲

گزارش

سد خانقاه ایجرود


موقعیت

استان: زنجان
شهر: ایجرود
محل سد: ایجرود

اهداف

هدف: تامین آب کشاورزی، تغذیه مصنوعی و کنترل سیلاب
آب قابل تنظیم سالانه: ۵میلیون متر مکعب
ظرفیت اسمی نیروگاه: مگاوات

هیدرولوژی

حوضه اصلی: دریای خزر
حوضه فرعی: سفیدرود بزرگ
نام رودخانه: خانقاه

مشخصات سد

نوع سد: خاکی غیر همگن
طول تاج: ۳۴۱متر
ارتفاع از پی: ۱۸/۵۰متر
ارتفاع از بستر: ۱۳/۵۰متر
حجم بدنه سد: ۰/۲۵میلیون متر مکعب
حجم مخزن در نرمال: ۴/۸۰میلیون متر مکعب
حجم مفید: میلیون متر مکعب

پیشرفت فیزیکی

کد مرحله: در دست بهره برداری
درصد پیشرفت: درصد
سال شروع: ۱۳۷۸سال
سال خاتمه: ۱۳۸۰سال

عوامل طرح

دستگاه اجرایی: جهاد کشاورزی
مشاور: جهاد کشاورزی
پیمانکار: جهاد نصر