به مدیریت منابع آب ایران خوش آمدید. / ثبت نام کنید / ورود
سه شنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۹,۰۲:۱۵

گزارش

سد پیرآلقیر


موقعیت

استان: اردبیل
شهر: اردبیل
محل سد: ۱۲/۵ کیلومتری شهر اردبیل

اهداف

هدف: تامین آب کشاورزی
آب قابل تنظیم سالانه: ۱/۵۰میلیون متر مکعب
ظرفیت اسمی نیروگاه: مگاوات

هیدرولوژی

حوضه اصلی: دریای خزر
حوضه فرعی: ارس
نام رودخانه: حوزه و چشمه سار

مشخصات سد

نوع سد: خاکی
طول تاج: ۱۷۵متر
ارتفاع از پی: ۱۲متر
ارتفاع از بستر: ۹/۵۰متر
حجم بدنه سد: میلیون متر مکعب
حجم مخزن در نرمال: ۱/۵۰میلیون متر مکعب
حجم مفید: ۱/۵۰میلیون متر مکعب

پیشرفت فیزیکی

کد مرحله: در دست بهره برداری
درصد پیشرفت: درصد
سال شروع: ۱۳۶۴سال
سال خاتمه: ۱۳۶۵سال

عوامل طرح

دستگاه اجرایی: جهاد کشاورزی
مشاور: جهاد کشاورزی
پیمانکار: جهاد کشاورزی