به مدیریت منابع آب ایران خوش آمدید. / ثبت نام کنید / ورود
سه شنبه، ۲۹ مرداد ۱۳۹۸,۲۲:۴۱

گزارش

سد خندقلو


موقعیت

استان: زنجان
شهر: ماهنشان
محل سد: ماهنشان

اهداف

هدف: تامین آب کشاورزی
آب قابل تنظیم سالانه: ۸میلیون متر مکعب
ظرفیت اسمی نیروگاه: مگاوات

هیدرولوژی

حوضه اصلی: دریای خزر
حوضه فرعی: سفیدرود بزرگ
نام رودخانه: پری چای

مشخصات سد

نوع سد: خاکی
طول تاج: متر
ارتفاع از پی: ۲۵متر
ارتفاع از بستر: متر
حجم بدنه سد: میلیون متر مکعب
حجم مخزن در نرمال: ۵میلیون متر مکعب
حجم مفید: ۴/۴۰میلیون متر مکعب

پیشرفت فیزیکی

کد مرحله: در دست بهره برداری
درصد پیشرفت: درصد
سال شروع: ۱۳۶۵سال
سال خاتمه: ۱۳۶۷سال

عوامل طرح

دستگاه اجرایی: جهاد کشاورزی
مشاور:
پیمانکار: جهاد کشاورزی