به مدیریت منابع آب ایران خوش آمدید. / ثبت نام کنید / ورود
سه شنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۹,۰۲:۴۱

گزارش

سد چاغرچه ساق


موقعیت

استان: خراسان رضوی
شهر: تربت حیدریه
محل سد: تربت حیدریه

اهداف

هدف: تامین آب کشاورزی
آب قابل تنظیم سالانه: ۰/۵۰میلیون متر مکعب
ظرفیت اسمی نیروگاه: مگاوات

هیدرولوژی

حوضه اصلی: هامون
حوضه فرعی: پترگان خواف
نام رودخانه: چاغرچه ساق

مشخصات سد

نوع سد: خاکی همگن
طول تاج: ۱۳۰متر
ارتفاع از پی: ۱۴متر
ارتفاع از بستر: ۱۰متر
حجم بدنه سد: ۰/۰۴میلیون متر مکعب
حجم مخزن در نرمال: ۰/۵۰میلیون متر مکعب
حجم مفید: ۰/۳۰میلیون متر مکعب

پیشرفت فیزیکی

کد مرحله: در دست بهره برداری
درصد پیشرفت: درصد
سال شروع: ۱۳۷۴سال
سال خاتمه: ۱۳۷۵سال

عوامل طرح

دستگاه اجرایی: جهاد کشاورزی
مشاور:
پیمانکار: جهاد کشاورزی