به مدیریت منابع آب ایران خوش آمدید. / ثبت نام کنید / ورود
سه شنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۹,۰۲:۴۴

گزارش

سد چاقر


موقعیت

استان: مرکزی
شهر: فرمهین
محل سد: فرمهین

اهداف

هدف: تامین آب کشاورزی
آب قابل تنظیم سالانه: ۰/۴۰میلیون متر مکعب
ظرفیت اسمی نیروگاه: مگاوات

هیدرولوژی

حوضه اصلی: مرکزی
حوضه فرعی: دریاچه نمک
نام رودخانه: چاقر

مشخصات سد

نوع سد: خاکی با هسته رسی
طول تاج: ۸۰متر
ارتفاع از پی: ۲۵متر
ارتفاع از بستر: ۱۷متر
حجم بدنه سد: ۰/۰۶میلیون متر مکعب
حجم مخزن در نرمال: ۰/۷۰میلیون متر مکعب
حجم مفید: ۰/۵۰میلیون متر مکعب

پیشرفت فیزیکی

کد مرحله: در دست بهره برداری
درصد پیشرفت: درصد
سال شروع: ۱۳۶۶سال
سال خاتمه: ۱۳۶۷سال

عوامل طرح

دستگاه اجرایی: جهاد کشاورزی
مشاور:
پیمانکار: جهاد کشاورزی