به مدیریت منابع آب ایران خوش آمدید. / ثبت نام کنید / ورود
پنج شنبه، ۹ بهمن ۱۳۹۹,۱۴:۲۹

گزارش

سد زیارت


موقعیت

استان: تهران
شهر: دماوند
محل سد: دماوند

اهداف

هدف: تامین آب کشاورزی
آب قابل تنظیم سالانه: میلیون متر مکعب
ظرفیت اسمی نیروگاه: مگاوات

هیدرولوژی

حوضه اصلی: مرکزی
حوضه فرعی: کویر مرکزی
نام رودخانه: زیارت

مشخصات سد

نوع سد: خاکی سنگریزه‌ای
طول تاج: ۱۳۰متر
ارتفاع از پی: ۱۱متر
ارتفاع از بستر: ۸متر
حجم بدنه سد: میلیون متر مکعب
حجم مخزن در نرمال: ۱/۲۵میلیون متر مکعب
حجم مفید: میلیون متر مکعب

پیشرفت فیزیکی

کد مرحله: در دست بهره برداری
درصد پیشرفت: درصد
سال شروع: ۱۳۶۳سال
سال خاتمه: ۱۳۶۵سال

عوامل طرح

دستگاه اجرایی: جهاد کشاورزی
مشاور:
پیمانکار: