به مدیریت منابع آب ایران خوش آمدید. / ثبت نام کنید / ورود
سه شنبه، ۲۹ مرداد ۱۳۹۸,۲۳:۰۳

گزارش

سد سفیدکمر


موقعیت

استان: زنجان
شهر: ایجرود
محل سد: ایجرود

اهداف

هدف: تامین آب کشاورزی
آب قابل تنظیم سالانه: ۱/۲۷میلیون متر مکعب
ظرفیت اسمی نیروگاه: مگاوات

هیدرولوژی

حوضه اصلی: دریای خزر
حوضه فرعی: سفیدرود بزرگ
نام رودخانه: سفید کمر

مشخصات سد

نوع سد: خاکی غیر همگن
طول تاج: ۲۲۰متر
ارتفاع از پی: ۲۷/۵۰متر
ارتفاع از بستر: ۱۴/۵۰متر
حجم بدنه سد: ۰/۱۵میلیون متر مکعب
حجم مخزن در نرمال: ۰/۸۵میلیون متر مکعب
حجم مفید: ۰/۸۰میلیون متر مکعب

پیشرفت فیزیکی

کد مرحله: در دست بهره برداری
درصد پیشرفت: درصد
سال شروع: ۱۳۷۷سال
سال خاتمه: ۱۳۷۸سال

عوامل طرح

دستگاه اجرایی: جهاد کشاورزی
مشاور: جهاد کشاورزی
پیمانکار: جهاد کشاورزی