به مدیریت منابع آب ایران خوش آمدید. / ثبت نام کنید / ورود
سه شنبه، ۲۹ مرداد ۱۳۹۸,۲۳:۴۳

گزارش

سد سلمانلو


موقعیت

استان: زنجان
شهر: زنجان
محل سد: زنجان

اهداف

هدف: تامین آب کشاورزی
آب قابل تنظیم سالانه: ۰/۷۵میلیون متر مکعب
ظرفیت اسمی نیروگاه: مگاوات

هیدرولوژی

حوضه اصلی: دریای خزر
حوضه فرعی: سفیدرود بزرگ
نام رودخانه: سلمانلو

مشخصات سد

نوع سد: خاکی غیر همگن
طول تاج: ۱۲۰متر
ارتفاع از پی: ۲۳متر
ارتفاع از بستر: ۲۲متر
حجم بدنه سد: ۰/۱۳میلیون متر مکعب
حجم مخزن در نرمال: ۰/۵۰میلیون متر مکعب
حجم مفید: ۰/۴۵میلیون متر مکعب

پیشرفت فیزیکی

کد مرحله: در دست بهره برداری
درصد پیشرفت: درصد
سال شروع: ۱۳۷۵سال
سال خاتمه: ۱۳۷۷سال

عوامل طرح

دستگاه اجرایی: جهاد کشاورزی
مشاور:
پیمانکار: جهاد کشاورزی