به مدیریت منابع آب ایران خوش آمدید. / ثبت نام کنید / ورود
سه شنبه، ۲۹ مرداد ۱۳۹۸,۲۳:۲۵

گزارش

سد سهرین1


موقعیت

استان: زنجان
شهر: زنجان
محل سد: زنجان، ۳۰۰ متری روستای سهرین

اهداف

هدف: تامین آب کشاورزی
آب قابل تنظیم سالانه: ۱/۲۰میلیون متر مکعب
ظرفیت اسمی نیروگاه: مگاوات

هیدرولوژی

حوضه اصلی: دریای خزر
حوضه فرعی: سفیدرود بزرگ
نام رودخانه: سهرین

مشخصات سد

نوع سد: خاکی غیر همگن
طول تاج: ۱۹۰متر
ارتفاع از پی: ۱۹متر
ارتفاع از بستر: ۱۴متر
حجم بدنه سد: ۰/۰۸میلیون متر مکعب
حجم مخزن در نرمال: ۰/۵۰میلیون متر مکعب
حجم مفید: ۰/۴۶میلیون متر مکعب

پیشرفت فیزیکی

کد مرحله: در دست بهره برداری
درصد پیشرفت: درصد
سال شروع: ۱۳۷۰سال
سال خاتمه: ۱۳۷۲سال

عوامل طرح

دستگاه اجرایی: جهاد کشاورزی
مشاور:
پیمانکار: جهاد کشاورزی