به مدیریت منابع آب ایران خوش آمدید. / ثبت نام کنید / ورود
سه شنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۹,۰۱:۵۱

گزارش

سد چرگر


موقعیت

استان: زنجان
شهر: صائین قلعه
محل سد: صائین قلعه

اهداف

هدف: تامین آب کشاورزی
آب قابل تنظیم سالانه: ۴میلیون متر مکعب
ظرفیت اسمی نیروگاه: مگاوات

هیدرولوژی

حوضه اصلی: مرکزی
حوضه فرعی: دریاچه نمک
نام رودخانه: قاشغلی چای (ابهررود)

مشخصات سد

نوع سد: خاکی غیر همگن
طول تاج: ۲۹۰متر
ارتفاع از پی: ۳۳/۸۰متر
ارتفاع از بستر: ۳۱متر
حجم بدنه سد: ۰/۲۱میلیون متر مکعب
حجم مخزن در نرمال: ۱/۶۳میلیون متر مکعب
حجم مفید: ۱/۴۳میلیون متر مکعب

پیشرفت فیزیکی

کد مرحله: در دست بهره برداری
درصد پیشرفت: درصد
سال شروع: ۱۳۷۳سال
سال خاتمه: ۱۳۷۵سال

عوامل طرح

دستگاه اجرایی: جهاد کشاورزی
مشاور: منابع آب و خاک
پیمانکار: آب و خاک