به مدیریت منابع آب ایران خوش آمدید. / ثبت نام کنید / ورود
سه شنبه، ۲۹ مرداد ۱۳۹۸,۲۲:۴۰

گزارش

سد سیدلر


موقعیت

استان: زنجان
شهر: زرین آباد
محل سد: زرین آباد

اهداف

هدف: تغذیه مصنوعی و کنترل سیلاب
آب قابل تنظیم سالانه: ۱/۲۰میلیون متر مکعب
ظرفیت اسمی نیروگاه: مگاوات

هیدرولوژی

حوضه اصلی: دریای خزر
حوضه فرعی: سفیدرود بزرگ
نام رودخانه:

مشخصات سد

نوع سد: خاکی غیر همگن
طول تاج: ۲۱۰متر
ارتفاع از پی: ۱۶متر
ارتفاع از بستر: ۱۱متر
حجم بدنه سد: ۰/۱۱میلیون متر مکعب
حجم مخزن در نرمال: ۰/۷۰میلیون متر مکعب
حجم مفید: میلیون متر مکعب

پیشرفت فیزیکی

کد مرحله: در دست بهره برداری
درصد پیشرفت: درصد
سال شروع: ۱۳۷۰سال
سال خاتمه: ۱۳۷۱سال

عوامل طرح

دستگاه اجرایی: جهاد کشاورزی
مشاور:
پیمانکار: جهاد کشاورزی