به مدیریت منابع آب ایران خوش آمدید. / ثبت نام کنید / ورود
سه شنبه، ۲۹ مرداد ۱۳۹۸,۲۲:۵۸

گزارش

سد عمیدآباد


موقعیت

استان: زنجان
شهر: سلطانیه
محل سد: سلطانیه

اهداف

هدف: تامین آب کشاورزی
آب قابل تنظیم سالانه: ۱/۹۰میلیون متر مکعب
ظرفیت اسمی نیروگاه: مگاوات

هیدرولوژی

حوضه اصلی: مرکزی
حوضه فرعی: دریاچه نمک
نام رودخانه: الگزیر

مشخصات سد

نوع سد: خاکی غیر همگن
طول تاج: ۱۸۶متر
ارتفاع از پی: ۲۳متر
ارتفاع از بستر: ۱۸متر
حجم بدنه سد: ۰/۱۲میلیون متر مکعب
حجم مخزن در نرمال: ۱/۰۷میلیون متر مکعب
حجم مفید: ۱/۰۲میلیون متر مکعب

پیشرفت فیزیکی

کد مرحله: در دست بهره برداری
درصد پیشرفت: درصد
سال شروع: ۱۳۷۵سال
سال خاتمه: ۱۳۷۵سال

عوامل طرح

دستگاه اجرایی: جهاد کشاورزی
مشاور: جهاد کشاورزی
پیمانکار: جهاد نصر