به مدیریت منابع آب ایران خوش آمدید. / ثبت نام کنید / ورود
سه شنبه، ۲۹ مرداد ۱۳۹۸,۲۳:۴۶

گزارش

سد قارختولو


موقعیت

استان: زنجان
شهر: ایجرود
محل سد: ایجرود

اهداف

هدف: تامین آب کشاورزی
آب قابل تنظیم سالانه: ۰/۹۰میلیون متر مکعب
ظرفیت اسمی نیروگاه: مگاوات

هیدرولوژی

حوضه اصلی: دریای خزر
حوضه فرعی: سفیدرود بزرگ
نام رودخانه: قارختولو

مشخصات سد

نوع سد: خاکی غیر همگن
طول تاج: ۱۹۵متر
ارتفاع از پی: ۲۷متر
ارتفاع از بستر: ۲۲متر
حجم بدنه سد: ۰/۱۷میلیون متر مکعب
حجم مخزن در نرمال: ۰/۵۰میلیون متر مکعب
حجم مفید: ۰/۴۵میلیون متر مکعب

پیشرفت فیزیکی

کد مرحله: در دست بهره برداری
درصد پیشرفت: درصد
سال شروع: ۱۳۷۷سال
سال خاتمه: ۱۳۷۸سال

عوامل طرح

دستگاه اجرایی: جهاد کشاورزی
مشاور: جهاد کشاورزی
پیمانکار: جهاد نصر