به مدیریت منابع آب ایران خوش آمدید. / ثبت نام کنید / ورود
سه شنبه، ۲۹ مرداد ۱۳۹۸,۲۳:۴۸

گزارش

سد قانلو


موقعیت

استان: زنجان
شهر: قیدار
محل سد: قیدار

اهداف

هدف: تامین آب کشاورزی
آب قابل تنظیم سالانه: ۲/۱۰میلیون متر مکعب
ظرفیت اسمی نیروگاه: مگاوات

هیدرولوژی

حوضه اصلی: مرکزی
حوضه فرعی: دریاچه نمک
نام رودخانه: قانلو

مشخصات سد

نوع سد: خاکی غیر همگن
طول تاج: ۲۵۰متر
ارتفاع از پی: ۲۷متر
ارتفاع از بستر: ۲۲متر
حجم بدنه سد: ۰/۱۶میلیون متر مکعب
حجم مخزن در نرمال: ۱/۳۰میلیون متر مکعب
حجم مفید: میلیون متر مکعب

پیشرفت فیزیکی

کد مرحله: در دست بهره برداری
درصد پیشرفت: درصد
سال شروع: ۱۳۷۸سال
سال خاتمه: ۱۳۸۰سال

عوامل طرح

دستگاه اجرایی: جهاد کشاورزی
مشاور: جهاد کشاورزی
پیمانکار: جهاد نصر