به مدیریت منابع آب ایران خوش آمدید. / ثبت نام کنید / ورود
سه شنبه، ۲۹ مرداد ۱۳۹۸,۲۳:۴۱

گزارش

سد قره تپه زنجان


موقعیت

استان: زنجان
شهر: ارمغانخانه
محل سد: ارمغانخانه

اهداف

هدف: تامین آب کشاورزی
آب قابل تنظیم سالانه: ۱/۵۲میلیون متر مکعب
ظرفیت اسمی نیروگاه: مگاوات

هیدرولوژی

حوضه اصلی: دریای خزر
حوضه فرعی: سفیدرود بزرگ
نام رودخانه: ارمغانخانه

مشخصات سد

نوع سد: خاکی غیر همگن
طول تاج: ۱۸۰متر
ارتفاع از پی: ۱۹متر
ارتفاع از بستر: ۱۴متر
حجم بدنه سد: میلیون متر مکعب
حجم مخزن در نرمال: ۰/۹۵میلیون متر مکعب
حجم مفید: ۰/۸۷میلیون متر مکعب

پیشرفت فیزیکی

کد مرحله: در دست بهره برداری
درصد پیشرفت: درصد
سال شروع: ۱۳۶۸سال
سال خاتمه: ۱۳۶۹سال

عوامل طرح

دستگاه اجرایی: جهاد کشاورزی
مشاور:
پیمانکار: جهاد کشاورزی