به مدیریت منابع آب ایران خوش آمدید. / ثبت نام کنید / ورود
سه شنبه، ۲۹ مرداد ۱۳۹۸,۲۳:۳۷

گزارش

سد قواق


موقعیت

استان: زنجان
شهر: ماهنشان
محل سد: ماهنشان

اهداف

هدف: تامین آب کشاورزی
آب قابل تنظیم سالانه: ۱/۴۰میلیون متر مکعب
ظرفیت اسمی نیروگاه: مگاوات

هیدرولوژی

حوضه اصلی: دریای خزر
حوضه فرعی: سفیدرود بزرگ
نام رودخانه: قواق

مشخصات سد

نوع سد: خاکی غیر همگن
طول تاج: ۲۳۹متر
ارتفاع از پی: ۲۲متر
ارتفاع از بستر: ۱۷متر
حجم بدنه سد: ۰/۱۳میلیون متر مکعب
حجم مخزن در نرمال: ۱/۲۰میلیون متر مکعب
حجم مفید: میلیون متر مکعب

پیشرفت فیزیکی

کد مرحله: در دست بهره برداری
درصد پیشرفت: درصد
سال شروع: ۱۳۷۹سال
سال خاتمه: ۱۳۸۴سال

عوامل طرح

دستگاه اجرایی: جهاد کشاورزی
مشاور:
پیمانکار: جهاد کشاورزی