به مدیریت منابع آب ایران خوش آمدید. / ثبت نام کنید / ورود
سه شنبه، ۲۹ مرداد ۱۳۹۸,۲۳:۱۳

گزارش

سد کبود گنبد


موقعیت

استان: زنجان
شهر: سلطانیه
محل سد: سلطانیه

اهداف

هدف: تامین آب کشاورزی
آب قابل تنظیم سالانه: ۱/۸۰میلیون متر مکعب
ظرفیت اسمی نیروگاه: مگاوات

هیدرولوژی

حوضه اصلی: دریای خزر
حوضه فرعی: سفیدرود بزرگ
نام رودخانه: چبدره

مشخصات سد

نوع سد: خاکی غیر همگن
طول تاج: ۲۳۰متر
ارتفاع از پی: ۱۹متر
ارتفاع از بستر: ۱۴متر
حجم بدنه سد: ۰/۱۲میلیون متر مکعب
حجم مخزن در نرمال: ۱میلیون متر مکعب
حجم مفید: ۰/۹۰میلیون متر مکعب

پیشرفت فیزیکی

کد مرحله: در دست بهره برداری
درصد پیشرفت: درصد
سال شروع: ۱۳۷۴سال
سال خاتمه: ۱۳۷۶سال

عوامل طرح

دستگاه اجرایی: جهاد کشاورزی
مشاور:
پیمانکار: جهاد کشاورزی