به مدیریت منابع آب ایران خوش آمدید. / ثبت نام کنید / ورود
سه شنبه، ۲۹ مرداد ۱۳۹۸,۲۳:۳۸

گزارش

سد گاوازنگ


موقعیت

استان: زنجان
شهر: زنجان
محل سد: شمال شهرستان زنجان

اهداف

هدف: تامین آب کشاورزی
آب قابل تنظیم سالانه: ۰/۸۰میلیون متر مکعب
ظرفیت اسمی نیروگاه: مگاوات

هیدرولوژی

حوضه اصلی: دریای خزر
حوضه فرعی: سفیدرود بزرگ
نام رودخانه: گاوازنگ

مشخصات سد

نوع سد: خاکی غیر همگن
طول تاج: ۲۸۰متر
ارتفاع از پی: ۲۵/۵۰متر
ارتفاع از بستر: ۲۲/۵۰متر
حجم بدنه سد: ۰/۲۳میلیون متر مکعب
حجم مخزن در نرمال: ۰/۴۸میلیون متر مکعب
حجم مفید: ۰/۴۰میلیون متر مکعب

پیشرفت فیزیکی

کد مرحله: در دست بهره برداری
درصد پیشرفت: درصد
سال شروع: ۱۳۷۵سال
سال خاتمه: ۱۳۷۹سال

عوامل طرح

دستگاه اجرایی: جهاد کشاورزی
مشاور:
پیمانکار: جهاد نصر