به مدیریت منابع آب ایران خوش آمدید. / ثبت نام کنید / ورود
سه شنبه، ۲۹ مرداد ۱۳۹۸,۲۳:۳۹

گزارش

سد محمودآباد


موقعیت

استان: زنجان
شهر: خدابنده
محل سد: خدابنده

اهداف

هدف: تامین آب کشاورزی
آب قابل تنظیم سالانه: ۲/۲۰میلیون متر مکعب
ظرفیت اسمی نیروگاه: مگاوات

هیدرولوژی

حوضه اصلی: دریای خزر
حوضه فرعی: سفیدرود بزرگ
نام رودخانه: محمود آباد (خررود)

مشخصات سد

نوع سد: خاکی غیر همگن
طول تاج: ۲۳۰متر
ارتفاع از پی: ۲۵/۵۰متر
ارتفاع از بستر: ۱۸/۵۰متر
حجم بدنه سد: ۰/۲۲میلیون متر مکعب
حجم مخزن در نرمال: ۲میلیون متر مکعب
حجم مفید: میلیون متر مکعب

پیشرفت فیزیکی

کد مرحله: در دست بهره برداری
درصد پیشرفت: درصد
سال شروع: ۱۳۷۸سال
سال خاتمه: ۱۳۸۳سال

عوامل طرح

دستگاه اجرایی: جهاد کشاورزی
مشاور: منابع آب و خاک
پیمانکار: آب و خاک