به مدیریت منابع آب ایران خوش آمدید. / ثبت نام کنید / ورود
سه شنبه، ۲۹ مرداد ۱۳۹۸,۲۲:۵۲

گزارش

سد ینگجه زنجان


موقعیت

استان: زنجان
شهر: زنجان
محل سد: زنجان

اهداف

هدف: تامین آب کشاورزی
آب قابل تنظیم سالانه: ۱/۲۰میلیون متر مکعب
ظرفیت اسمی نیروگاه: مگاوات

هیدرولوژی

حوضه اصلی: دریای خزر
حوضه فرعی: سفیدرود بزرگ
نام رودخانه: سهرین

مشخصات سد

نوع سد: خاکی همگن
طول تاج: ۲۴۰متر
ارتفاع از پی: ۱۹متر
ارتفاع از بستر: ۱۵متر
حجم بدنه سد: ۰/۱۱میلیون متر مکعب
حجم مخزن در نرمال: ۱/۱۰میلیون متر مکعب
حجم مفید: ۰/۷۰میلیون متر مکعب

پیشرفت فیزیکی

کد مرحله: در دست بهره برداری
درصد پیشرفت: درصد
سال شروع: ۱۳۷۸سال
سال خاتمه: ۱۳۷۹سال

عوامل طرح

دستگاه اجرایی: آب منطقه‏ای زنجان
مشاور: آب زنجان
پیمانکار: زاویه راه