به مدیریت منابع آب ایران خوش آمدید. / ثبت نام کنید / ورود
پنج شنبه، ۲۶ تیر ۱۳۹۹,۲۱:۱۷

گزارش

سد فاضل گلی


موقعیت

استان: آذربایجان شرقی
شهر: سراب
محل سد: سراب

اهداف

هدف: تامین آب کشاورزی
آب قابل تنظیم سالانه: ۲/۵۰میلیون متر مکعب
ظرفیت اسمی نیروگاه: مگاوات

هیدرولوژی

حوضه اصلی: ارومیه
حوضه فرعی: ارومیه
نام رودخانه: آبراهه فاضل گلی

مشخصات سد

نوع سد: خاکی
طول تاج: ۷۰متر
ارتفاع از پی: ۱۵متر
ارتفاع از بستر: متر
حجم بدنه سد: میلیون متر مکعب
حجم مخزن در نرمال: ۲میلیون متر مکعب
حجم مفید: میلیون متر مکعب

پیشرفت فیزیکی

کد مرحله: در دست بهره برداری
درصد پیشرفت: درصد
سال شروع: سال
سال خاتمه: ۱۳۶۴سال

عوامل طرح

دستگاه اجرایی: جهاد کشاورزی
مشاور: جهاد کشاورزی
پیمانکار: جهاد کشاورزی