به مدیریت منابع آب ایران خوش آمدید. / ثبت نام کنید / ورود
سه شنبه، ۲۹ مرداد ۱۳۹۸,۲۳:۲۵

گزارش

سد نوده بین


موقعیت

استان: زنجان
شهر: ابهر
محل سد: شهرستان ابهر

اهداف

هدف: تامین آب کشاورزی و شرب
آب قابل تنظیم سالانه: میلیون متر مکعب
ظرفیت اسمی نیروگاه: مگاوات

هیدرولوژی

حوضه اصلی:
حوضه فرعی:
نام رودخانه:

مشخصات سد

نوع سد: خاکی
طول تاج: ۳۰۰متر
ارتفاع از پی: ۳۵متر
ارتفاع از بستر: متر
حجم بدنه سد: ۰/۲۲میلیون متر مکعب
حجم مخزن در نرمال: میلیون متر مکعب
حجم مفید: میلیون متر مکعب

پیشرفت فیزیکی

کد مرحله: در دست بهره برداری
درصد پیشرفت: درصد
سال شروع: ۱۳۸۱سال
سال خاتمه: ۱۳۸۵سال

عوامل طرح

دستگاه اجرایی: جهاد کشاورزی
مشاور: منابع آب و خاک
پیمانکار: جهاد نصر