به مدیریت منابع آب ایران خوش آمدید. / ثبت نام کنید / ورود
شنبه، ۲۷ مهر ۱۳۹۸,۲۱:۱۶

گزارش

سد احمد کندی


موقعیت

استان: زنجان
شهر: زنجان
محل سد: ۲۵ کیلومتری زنجان، روستای احمد کندی

اهداف

هدف: تامین آب کشاورزی
آب قابل تنظیم سالانه: ۰/۴۰میلیون متر مکعب
ظرفیت اسمی نیروگاه: مگاوات

هیدرولوژی

حوضه اصلی:
حوضه فرعی:
نام رودخانه:

مشخصات سد

نوع سد: خاکی
طول تاج: ۱۹۰متر
ارتفاع از پی: ۱۴متر
ارتفاع از بستر: متر
حجم بدنه سد: ۰/۱۵میلیون متر مکعب
حجم مخزن در نرمال: ۰/۴۵میلیون متر مکعب
حجم مفید: میلیون متر مکعب

پیشرفت فیزیکی

کد مرحله: در دست بهره برداری
درصد پیشرفت: درصد
سال شروع: ۱۳۷۹سال
سال خاتمه: ۱۳۸۰سال

عوامل طرح

دستگاه اجرایی: جهاد کشاورزی
مشاور: جهاد کشاورزی
پیمانکار: جهاد نصر