به مدیریت منابع آب ایران خوش آمدید. / ثبت نام کنید / ورود
سه شنبه، ۲۹ مرداد ۱۳۹۸,۲۳:۴۲

گزارش

سد گل تپه زنجان


موقعیت

استان: زنجان
شهر: زنجان
محل سد: زنجان

اهداف

هدف: تامین آب کشاورزی
آب قابل تنظیم سالانه: ۱/۳۰میلیون متر مکعب
ظرفیت اسمی نیروگاه: مگاوات

هیدرولوژی

حوضه اصلی: دریای خزر
حوضه فرعی: سفیدرود بزرگ
نام رودخانه: گل تپه

مشخصات سد

نوع سد: خاکی غیر همگن
طول تاج: ۱۷۵متر
ارتفاع از پی: ۲۶متر
ارتفاع از بستر: ۲۱متر
حجم بدنه سد: ۰/۱۹میلیون متر مکعب
حجم مخزن در نرمال: ۰/۸۱میلیون متر مکعب
حجم مفید: ۰/۷۵میلیون متر مکعب

پیشرفت فیزیکی

کد مرحله: در دست بهره برداری
درصد پیشرفت: درصد
سال شروع: ۱۳۷۰سال
سال خاتمه: ۱۳۷۲سال

عوامل طرح

دستگاه اجرایی: جهاد کشاورزی
مشاور: جهاد کشاورزی
پیمانکار: جهاد نصر